Prodamo stavbno zemljišče v občini Log-Dragomer (Liparjev grič)!

Dragomer

Povzetek

Lokacija
Dragomer
Cena
Vrsta nepremičnine:
Tip storitve:
Površina:

Opis nepremičnine

9.878 m2 veliko zemljišče je locirano na severnem robu stanovanjskega naselja Dragomer ob vznožju hriba Liparjev grič. Na južni strani meji na strnjeno naselje Dragomer, z ostalih strani na gozdne površine. Zemljišče je od ceste Ljubljana-Vrhnika oddaljeno 600 m, od priključka na AC Brezovica 4,5 km in približno 2 km od planiranega AC uvoza Brezovica 2.

 

Podatki iz občinskega prostorskega načrta in osnovne razvojne značilnosti:

  • Osnovna namenska raba – Su (stanovanjska gradnja).
  • Območje urejanja – L3S/5.
  • Morfološka enota – 1, 2B/1 (do sprejetja izvedbenega prostorskega načrta - predvideva se OPPN - so dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem ter posegi za katera ni potrebno pridobiti lokacijskega dovoljenja).
  • Faktorja zazidanost in izraba zemljišča nista določena (urejanje z OPPN).
  • Zakonita predkupna pravica Občine, parcelacija je dovoljena.
  • Zemljišče je primerno za gradnjo med pet do deset enostanovanjskih objektov.
  • Cca 80 % površine je stavbne, ostalo je kmetijska površina.

 

Cena: 85 EUR/m2 + davek.

 

Lastnosti nepremičnine

Zemljevid